Bajki, baśnie i legendy to dobry pretekst do rozmów o sztuce, dlatego też stanowiły motyw przewodni naszych warsztatów i spotkań z nauczycielami realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach II edycji Projektu. Edycja, której towarzyszyła „covidowa” rzeczywistość miała dwa cykle spotkań w ramach tzw. Szkoły Letniej i Szkoły Jesiennej, a jej uczestnikami byli nauczyciele z trzech województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Motywem łączącym warsztaty i spotkania był Bazyliszek, który towarzyszy również Wystawie, gdzie przybiera tak niezwykłe postacie, że legendarny stwór z Krzywego Koła mógłby tu szukać inspiracji.

Na Wystawie zamykającej II edycję Projektu prezentowane są prace uczniów i ich nauczycieli. Dzięki temu baśniowe postacie oraz baśniowa i obecna rzeczywistość przedstawiane są z dwóch perspektyw: nauczyciela-dorosłego i ucznia-dziecka. Interpretacje baśni i odniesień do współczesnego świata prezentowane w pracach są niezwykle interesujące i bardzo różne. Prace skupiają się wokół 4 głównych motywów związanych z baśniami i legendami tj; Ptak Wiatr, Baba Jaga, Zagrożenia współczesnego świata, Komiks. Wybrane motywy wynikają z konieczności zawężenia zogniskowania szerokiego spektrum możliwości interpretacji bajek, baśni i legend w odniesieniu do współczesnego świata i bliskiej nam rzeczywistości. Sięgają do zbioru wspólnych pojęć/znaczeń rozumianych jako uniwersalne symbole i archetypy, i mogą być pretekstem do rozmów o otaczającym świecie i jego problemach.

Odwołania do baśniowej rzeczywistości, w warstwie zewnętrznej w niewielkim stopniu odnoszą się bezpośrednio do współczesnego, globalnego świata, gdzie wirtualna rzeczywistość stała się częścią społecznego funkcjonowania. Jednak, jak podkreśla Bruno Bettelheim, o problemach człowieka i sposobach radzenia sobie z trudną rzeczywistością baśnie mówią więcej niż inne opowieści. Możliwość przeniesienia baśni na grunt współczesny pokazuje ich uniwersalny charakter i otwiera przestrzeń dla szerokiej interpretacji współczesnego świata i jego zagrożeń wychodzących daleko poza szkolną rzeczywistość i lokalną społeczność. Uniwersalne doświadczenia i dylematy człowieka zawarte w baśniach są obecne we współczesnym świecie i wpływają na procesy rozwojowe człowieka zarówno w bliskiej/jednostkowej perspektywie jak i dalekiej odwołującej się do kolejnych pokoleń i ich wkładu w rozwój ludzkich społeczności.

„Bajki, baśnie i legendy jako motyw do rozmów o sztuce w procesie kształcenia” realizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.